Bảo vệ: nghe nhiều nhưng có ai đã từng đọc qua sách thánh hiền?

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.